Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ελληνικά   

Ελληνικά

Development Enterprise
Western Greece Region

English   

English

 

NEA is a development enterprise of Western Greece Region. NEA 's main objective is to plan, process and implement development activities, which will contribute to the economic, social and cultural, symmetric and viable development of the Achaia Prefecture. In order to achieve this objective, NEA promotes development activities, investments and projects to the following fields: Business, E-Business, Environment, Social sector, Culture, Tourism & Promotion of Achaia, ICT, R&D, Education, Training, Consulting and Support of SME 's and Industry. NEA participates and implemets a great number of national and european projects of research, technology and development.

Η ΝΕΑ είναι αμιγής επιχείρηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σκοπός της ΝΕΑ είναι η συμμετρική και βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Αχαϊας. Η ΝΕΑ σχεδιάζει, προωθεί, εφαρμοζεί και υλοποιεί επενδύσεις, έργα και αναπτυξιακές δράσεις στα εξής πεδία: Επιχειρηματικότητα, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Περιβάλλον, Κοινωνικός Τομέας, Πολιτισμός, Μεταφορές, Τουρισμός & Προώθηση της Αχαϊας, ΤΠΕ, Ερευνητική & Τεχνολογική Ανάπτυξη, Εκπαίδευση & Κατάρτιση, Συμβουλές και Υποστήριξη προς τις ΜΜΕ και τη Βιομηχανία. Η ΝΕΑ συμμετέχει και υλοποιεί πληθώρα εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογίας & ανάπτυξης.

© 2005 N.E.A. - Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης

To site αυτό κάνει χρήση της τεχνολογίας FLASH. Ιδανική ανάλυση: 1024*768